Таблица на предлозите, съюзите, частиците и междуметията

Морфология Линк към PDF файла: Морфология Таблица на предлозите, съюзите, частиците и междуметията, наричани още несамостойни, служебни, неизменяеми думи. Те нямат своя самостоятелна служба в изречението, а свързват другите. Съюзи Свързват както думи, така и изречения. Биват съчинителни (в сложното съчинително…

Части на речта

Линк към PDF файла: Части на речта В граматиката частите на речта са класове от думи, обединени от общо значение (семантика) и граматически свойства. Морфологична класификация Разделя думите на изменяеми и неизменяеми думи, т. е. на такива, които променят формата си, за да изразят…

Видове сложно изречение

Линк към PDF файла: Видове сложно изречение   Видове сложно изречение Сложно съчинено изречение: Пример:  Учениците дойдоха и започнаха работа. = Учениците дойдоха. (главно)      Започнаха работа. (главно) Състои се от прости изречения, които могат да съществуват самостоятелно и всяко тях да…

Я-товата граница на диалектите в България

Линк към PDF файла: Я това граница Я-товата граница е една от най-важните изоглоси в българския език, въз основа на която българските диалекти се разделят на два вида — западни български говори и източни български говори. Западни диалекти Източни диалекти В…