Задачи за устно изпитване:

– Поява и развитие на трите литературни рода.

– Какво е представлявал древногръцкият театър.

– Драмата като литературен род.

– Възникване и  развитие на основните  жанрове на старогръцката лирика.

– Въздействащият образ на епическия герой /образ или образи по избор/.

Проследете  драматичното действие в „Антигона” –  кои застават на страната на Креон и кои на страната на Антигона и в кой момент.

В какво се състои трагедията на силната личност  и с какви художествени похвати е разкрита в трагдията „Антигона”?

> От какво  се определя  мястото и ролята на старогръцката литература в историята на човешката култура / произведения по избор/?

> Какви общи черти имат героите на старогръцката литература /произведения по избор/?

> Кои проблеми в творбите на древногръцките автори могат да ангажират нашите съвременници /произведения по избор/?