Задачи за устно изпитване

Задачи за устно изпитване: – Поява и развитие на трите литературни рода. – Какво е представлявал древногръцкият театър. – Драмата като литературен род. – Възникване и  развитие на основните  жанрове на старогръцката лирика. – Въздействащият образ на епическия герой /образ…