Материали за сваляне: Критериална матрицa (на английски език)

 

Рубрика за оценяване на способностите на обучаемите да работят в група

 

Умения за:

  1. Търсенe/предоставяне на информация Запитване за/ предлагане на факти, мнения, или пояснения от/на друг(и) индивид(и).
  2. Правене на предложение . Поставяне за обсъждане на ново понятие, предложение или начин на действие.
  3. Доразвиване и подкрепа – Изразяване на подкрепа, предлагане на разширяване на сферата на действие, развитие, задълбочаване, относно предложение, направено от друг.
  4. Изключване от/включване в . Изключване от/въвличане в разговор или дискусия на друг член от групата.
  5. Изразяване на несъгласие. Съзнателно, пряко деклариране на различие в мнение или критика по отношение на мнение и схващания на друга личност.
  6. Обобщаване. Формулиране отново, в компактна форма, на съдържанието на предишни дискусии или изложения.

 

Критерии      /       Нива Отлично Добро Незадоволително
Правене на предложение Регулярно поставяза обсъждане удачни нови понятия, предложения или начини на действие Включва се епизодино. Част от предложенията са удачни Не поставя на обсъждане нито едно от изброените  или не свързани с темата по време на работата или включванията му не са свързани с темата
Отношение към другите членове в групата Изразява подкрепа;изслушва; показва уважение през цялото време на работа Показва уважение и изслушва, но не изразява подкрепа Не изразява никаква подкрепа или не изслушва и не показва уважение или често налага неоснователно своето мнение
Търсенe/предоставяне на информация Активно се вклюва в търсенето и предоставянето на информация през цялото време на работа Епизодично предоставя информация, свързана с темата. Част от предлагата информация не е релевантна Не се включва в търсенето и предоставянето на информация или го прави формално
Доразвиване и подкрепа Доразвива идеите на останалите участници; успешно разширя сферата на действие; Спомага за задълбочаване в материята Полага усилия да доразвие идеите на другите участницив ключови моменти доразвива и подкрепя Не полага (или само имитира усилия) за доразвиване и подкрепа. Липсват му умения
Умения за изразяване на несъгласие Изказва различие без да засегне другите, формулира ясно, точно и кратко мнението си с нужната аргументация Изразява несъгласие без да засегне другите, но не успява да се аргументира Неясно формулира различието;
използва неподходящ език;
Обобщаване Формулира отново, в компактна форма, на съдържанието на предишни дискусии или изложения. Формулира отново, но не достатъчно конкретно Не изявява желание или се отнася повърхностно и несериознокъм обобщаването
Организационен принос и лидерство Стреми се към постигане на резултат; държи сметка за времето; амбицира и мотивира другите Допринася към работата на групата; не проявява инициатива за резултатност и , мотивиране на другите Не проявява желание или мотивация и интерес към работата в групата