Линк към PDF файла: Конспект и Схема

Речник:

Тълкование:
1. Сбито, обикновено писмено изложение на някакво съдържание (на лекция, статия, книга). Правя конспект. Имам конспект.
2. Въпроси за изпит по някакъв предмет. Нямам конспект за изпита по чужд език.
• прил. конспективен, конспективна, конспективно, мн. конспективни. Конспективен характер.

Синоними : (същ.) резюме, извлечение, извадка, сбита форма

 MindMap

Фиг.1

 

Мисловните карти (Mind Map)– фиг.1 са удобен начин за изобразяване процеса на общото системно мислене с помощта на схема. Те представляват диаграми, използвани за визуално представяне на информация (идеи, задачи,цели), свързани чрез ключова дума или идея. Могат да се използват за генериране, структуриране и нагледно представяне на идеи, както и като помощно средство за обучение и организиране на информация, разрешаване на конкретен проблем или вземане на решения. Основани са на използването на една централна идея, от която се разклоняват асоциираните с нея идеи или категории, като всяка отделна идея е представена чрез ключова дума и визуални елементи (изображения, цветове, схеми, форми). Отделните категории представляват семантични връзки между части от информацията.

Мисловните карти се основават на използването на нелинейното, лъчисто мислене. По този начин, използвайки система от думи, изображения, числа, логика и цвят, се отключват скрити възможности на мозъка и се повишава капацитета му, подпомагат се способностите на мозъка за планиране, организиране и запаметяване.

Мисловните карти са проста и ефективна техника, която намира приложение в личния живот, обучението и бизнеса. Използват се от ученици, студенти, преподаватели, бизнесмени

 

Да обобщим:

Конспектът (и в частност мисловната карта, която разгледахме) целят да систематизират, онагледят даден обем информация чрез раздробяване и подреждане във формата на информационни балончета, геометрични фигури или стъпала (учебен план), изградени на базата на логически връзки. Различните изобразявания на нашия конспект могат да бъдат трансформирани (на пример текст – стъпаловиден план – таблица – диаграма).

 

 

Ето няколко основни стъпки, покоито ви предлагаме да изградите своя конспект на урочна статия с голям обем за малко време:

 

  1. Скоростно прочитаме, сканиране текста

Подчертаваме пасажи с висока концентрация на термини; които съдържат „основен”, „особеност”, „принцип на” и др.; които съдържат пряко свързани с темата определения

Scan

  1. Прочитаме текста повторно, при което се взимаме под внимание подредбата на информацията, логическите връзки, встъпленията във всяка подтема.

 Подчертаваме ключови думи, които се повтарят в повече абзаци от текста и са тясно свързани с неговата тема.

 

  1. Планираме

Избиране на подходяща форма за нашия конспект според предмета на говорене, от колко подробности се нуждаем, функциите, които искаме конспектът да изпълнява и т.н.

 

  1. В действие

Изобразяваме извадената от текста информация, като не нарушаваме реда й. С помощта на цифри подреждаме подчертаните при първия прочит понятия и събития в ума си, но за да успеем да пресъздадем логиката в подреждането пред слушателите си, не забравяме да си отбележим извадените след втория прочит думи-опори (може да ги въведем върху стрелки, обособени в малки скоби, маркирани с цвят и т.н.